Pembalik Angka

Pisahkan LN dengan pemisah tanda (*).